Over ons


Onze opdracht

Statuten : feitelijke vereniging

 • Wat?

Vereniging van Vrienden die begaan zijn met het Park, dat eigendom is van de N.V. Patrivelm en met zijn natuurlijke omgeving gelegen op het domein Triamant, Halingenstraat, 76 te 3806 Velm

 • Doelstelling

Met raad en daad zorgen vrijwilligers voor het optimaliseren van het beheer van planten en bomen, natuurbehoud en biotoop, wegen en afbakening en restaureren van geschiedkundige erfstukken in het Park en zijn omgeving.

 • Werking

Restauratie, renovatie en bescherming van gebouwen en Park.

Dit Park heeft een rijk verleden en behoort tot een zeer waardevol natuurgebied rond de Triamant-site.

Het Project Triamant staat voor voluit leven en zorgeloos wonen. Het zal eveneens naast haar specifieke doelstelling en functies zorg dragen voor de ecologische bescherming van het Park en de wandelpaden.

Naast een natuurlijke biotoop met heel wat uitzonderlijke bomen, zoals o.a. Quercus spec.(eikensoorten), Picea Excelsa(sparren) Taxus Baccata (venijnboom - altijd groen maar zeer giftig voor het vee).... willen de Vrienden ervoor zorgen dat het onderhoud en de bescherming ervan wordt opgenomen opdat het Park zou uitgroeien tot een pareltje in het landelijke Velm.

De Triamant-site, met zijn specifiek aangepaste architectuur binnen een groen en historisch kader verdient deze ondersteuning.

Om aan deze werking een finaliserend aspect te bezorgen, rekenen we op mensen van goede wil, die met advies en actie onze doelstelling willen waarmaken.

 • Functionering van de feitelijke vereniging
 • De vereniging "Vrienden van het Triamantpark" is een feitelijke vereniging opgericht voor onbepaalde duur per 1/4/2011 met als doel bovenvermelde doelstelling en werking.
 • Zowel de Feitelijke Vereniging "Vrienden van het Triamantpark" als al haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.
 • Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op 3. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van deze Feitelijke Vereniging.
 • De algemene vergadering van de leden benoemt en ontslaat de bestuursleden.
 • De algemene vergadering van de leden wordt ten minste éénmaal per jaar gehouden en dit op de eerste dinsdag van augustus. Ze keuren de rekeningen goed en stellen de begroting op.
 • In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel A, B en C omschreven doel, de bestemming die aan het vermogen van de Feitelijke vereniging moet worden gegeven.
 • De leden van de Feitelijke Vereniging en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van deze feitelijke vereniging : "De Vrienden van het Triamantpark"
 • Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienstige regels van het burgerlijk recht toepasselijk.

 • De algemene vergadering benoemt (of herbenoemt) de voorzitter, de secretaris en de penningmeester die als dusdanig het dagelijkse beheer waarnemen. Voor de uitgaven en inkomsten is slechts de handtekening één van bovengenoemde leden-uitvoerders noodzakelijk om bankverrichtingen uit te voeren of verhandelingen in speciën te behandelen. Dit houdt in dat bij overlijden of door ontslag van één van hen, de algemene vergadering of de speciaal daarvoor bijeengeroepen algemene vergadering een vervanger kan aanstellen onder dezelfde bevoegdheden of tegelijk beslist de bevoegdheden te wijzigen.

Opgemaakt te Velm op 1 april 2011